FAQ

Waar de btw aantoonbaar is betaald door een particulier in de EU?

Als u als EU-ingezetene de btw wilt ontduiken dan bent u strafbaar. 
Dit met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld: Hoge boete en beslaglegging op het vaartuig.
Als EU-burger koopt u een goed in de EU. De verkoper moet u de btw in rekening brengen en afdragen volgens het tarief van het land van levering. 
De vlag is niet bepalend voor de BTW..

Door de Brexit wordt het VK als een derde land beschouwd. De vlag is daarbij niet bepalend, maar de woonplaats van de eigenaar.
a) De eigenaar moet zijn persoonlijke bindingen hebben buiten de EU;
b) Het vaartuig moet buiten de EU zijn geregistreerd.;
c) Gebruik in de EU is voor privédoeleinden.


Nee, dit is zelfs verboden. Als u een EU-ingezetene bent, moet u voldoen aan de geldende btw-regels.
Het bewijs dat de btw is betaald, is de factuur die de leverancier aan de koper aflevert. Deze factuur moet voldoen aan de vereisten zoals vermeld in Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de factureringsregels.

Hierdoor maak u zich schuldig aan fraude. Dit wordt u zwaar aangerekend omdat u de btw bewust wilt vermijden. Als fiscaal inwoner van de EU moet u voldoen aan de belastingregels van de EU.

Als EU-ingezetene bent u niet vrijgesteld van btw en moet u het vaartuig invoeren. Als u als niet-EU-ingezetene voldoet aan de voorwaarden van Tijdelijke Invoer dan kunt u een beroep doen op die regeling. U moet zich melden bij de Douane en na verificatie krijgt u een vergunning voor 18 maanden om in de EU te mogen verblijven.

Over alles wat u hier koopt of voor het onderhoud van het vaartuig moet u altijd btw betalen in de EU. Wanneer u een vergunning Tijdelijke Invoer heeft, mag u 18 maanden vrij in de EU varen. Na die 18 maanden moet u tijdelijk de EU verlaten en moet u bij aankomst weer melden bij de Douane. U kunt dan weer een vergunning krijgen. Mits u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. De totale tijd is beperkt tot 10 jaar. Zie  https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-04/rules_for_private_boats-faq_en.pdf

Ook hier geldt: Het btw-bewijs is de factuur die door de verkoper is uitgereikt. Als de verkoper een handelaar is, moet hij u een factuur bezorgen met de btw. Of een zogeheten margefactuur.

Voor deze vaartuigen geldt geen vrijstelling. Vaartuigen die vóór, in gebruik en gebouwd zijn in de EU op 1 januari 1985, worden geacht binnen de Europese Gemeenschap te zijn betaald. Dit geldt voor de landen die in 1993 de EU hebben gevormd. Voor de later toegelaten landen geldt de termijn van 8 jaar voor toetreding. Als er grote aanpassingen zijn gedaan, is dit niet van toepassing. Dan zal de btw-status moeten worden aangetoond.

Zoals eerder vermeld: de factuur van de leverancier/verkoper aan de koper (particulier). Het zogenaamde B2C (Bussiness to Consumer) transactie. Bewijs van de bevoegde autoriteit die kan verklaren dat de btw is betaald en niet teruggevorderd. In Nederland is dit het Landelijk Team Jachten te Vlissingen.

Simpel gezegd: NEE. Registratie is niet gerelateerd aan de fiscale status. De definitie van uitvoer is: “Uniegoederen buiten het douanegebied van de Unie brengen. Uniegoederen die het douanegebied van de Unie verlaten, moeten onder de regeling uitvoer worden geplaatst”. U moet daarom een uitvoeraangifte indienen.

Het hangt ervan af. Als u het vaartuig exporteert, moet er een uitvoeraangifte worden gedaan en afgetekend zijn door de Douane als bewijs dat het vaartuig de EU heeft verlaten. Hiermee kan de leverancier/verkoper aantonen dat het vaartuig correct is afgeleverd zonder btw en buiten de EU. Simpel gezegd: Als u een EU-lidstaat binnenkomt, dan brengt u een goed binnen de EU en is er dus sprake van. U dient de btw ter plaatse te betalen.

Ten eerste: Waarom koopt u een vaartuig met btw? U gaat het vaartuig exporteren en gebruiken buiten de EU! Er is dus sprake van uitvoer dus 0%. Nee, u krijgt de btw niet terug. Het vaartuig is toch in een EU land gekocht? Betaalt u ook geen BTW in een restaurant of als u een boek koopt?.

Ook hier krijg u geen restitutie van de betaalde btw. U koopt het goed in de EU inclusief btw.

Ook hier geldt: U importeert een goed in de EU. Over die invoer moeten dus btw en eventuele douanerechten worden betaald. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele belastingen die buiten de EU zijn betaald.

JA, Als u wordt gecontroleerd, moet u bewijzen dat de btw in de EU is betaald. De factuur die u heeft ontvangen is het bewijs of een verklaring van de bevoegde autoriteiten. Bij binnenkomst in de EU is de Douane bevoegd om te controleren of u als EU-ingezetene recht heeft op de vrijstelling Terugkerende Goederen
Deze landen behoren niet tot de EU en zijn, net als het huidige VK, deze worden aangeduid als “derde landen.